top of page
KIYI.JPG
HES-2.JPG
20141127_121537.jpg
HKT_2.JPG

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME(ÇED), ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME(ÇSED) VE ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Çevresel Etki Değerlendirme, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

 

1997 yılından beri çevre alanında hizmet veren şirketimizin ana çalışma birimlerinden en eskisi olan Çevresel Etki Değerlendirme Biriminde, Türk Çevre Mevzuatı, Ekvator Prensipleri ve IFC-Dünya Bankası Kılavuzları doğrultusunda ÇED, ÇSED, Ön ÇED, Proje Tanıtım Dosyası, Çevre Yönetim Planı(Önlemler ve İzleme Planı) Hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş., tarafından yürütülebilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  "YETERLİK BELGESİ" verilmiştir.

Günümüze dek başta enerji sektörü(30.000 MW 'lık enerji üretimi (termik, HES, RES, JES vb.) ve 3.000 km'lik enerji nakil hattı) olmak üzere ulaşım, ağır sanayi, toplu konut, tarım, gıda, maden, metal, atık, kimya, kıyı tesisleri, vb. tüm sektörlerde 800 civarında yatırım için çevresel etki değerlendirme çalışması yapılmış ve ÇED Kararları alınmıştır. 

 

Şirketimizde çalışmalar, tam zamanlı olarak istihdam edilen Çevre Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, Biyolog, Hidrobiyolog, Peyzaj Mimarı, Kimyager, Sosyolog vb. farklı disiplinde ekip tarafından yürütülmekte olup, yatırımın türüne göre ilave olarak Üniversite Akademik Kadrolarından da yararlanılmaktadır.

bottom of page