top of page
SAM_3051.JPG
20150218_132257.jpg
20150218_104819.jpg
20150218_103649.jpg
20141127_121537.jpg
20141112_114655.jpg

PLANLAMA

Master ve Havza Planlaması

 

ÇINAR, Ülkemiz su havzalarının ve onların doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararların ile havzalardaki ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak araştırmalar noktasında hizmet vermektedir. Bu bağlamda, “Çaltı Havzası HES Projeleri Havza Bazında Değerlendirme Raporu” projesini tamamlamıştır.    

 

Havza Bazında Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme

 

ÇINAR, havzalarda yüzeysel (nehir, göl, geçiş suyu, kıyı suyu) ve yer altı sularında; Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin (2000/60/EC) kapsamında söz konusu su kütlelerinin, fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite unsurlarının gözetimsel olarak izleyerek veri akışının sağlanması konusunda hizmet vermektedir. 

 

Bu bağlamda ÇINAR, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden hizmet alımı yolu ile aldığı Sakarya ve Gediz Havzalarında Su Çerçeve Direktifi kapsamında Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme çalışmalarını yürütmüştür. 

 

Su Kaynakları Yönetim Planlaması

 

ÇINAR, ülkemizin sahip olduğu doğal değerleri korumak amacıyla; ilgili kurumlar tarafından planlanan fiziki plan ve projelere esas olmak üzere, bölgelerin mevcut yerüstü ve yer altı su kaynaklarının potansiyelinin nitelik ve nicelik yönünden durum tespiti, mevcut sorunların ortaya konulması, sorunların giderilebilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla koruma kullanım kararlarının oluşturulmasına yönelik projeleri yürütmektedir.

Bu kapsamda kamudan hizmet alımı yoluyla aldığı “Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetim Planı” projesini başarıyla tamamlamıştır. 

 

Su Hakları Planlama Raporu

 

ÇINAR, Hidroelektrik Santral Projeleri için DSİ tarafından belirlenen “HES Su Kullanım Hakları Dispozisyonuna” göre proje alanı içerisinde kadime konu olan tüm su haklarının ortaya çıkartıldığı planlama raporu hazırlamakta ve ilgili kurumun onayını almaktadır.

 

 

bottom of page