top of page
CinarBina.jpg

Katalog

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş Kataloğuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik ve Mühendislik Hizmetleri Broşürüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

SEKTÖREL BAZDA PROJELERİMİZ

 • Jeotermal Enerji Santralleri

 • Termik Enerji Santralleri

 • Rüzgar Enerji Santralleri

 • Kojenerasyon Santralleri

 • Biyogaz Tesisleri

 • Barajlar ve Hidroelektrik Santraller

 • Enerji İletim Hattı Projeleri

 • Ulaşım Projeleri (Metro, Demiryolu, Otoyol vb.)

 • Sanayi Tesisleri

 • Tarım, Gıda ve Hayvancılık Projeleri (Balık Çiftlikleri, Entegre Et Tesisleri vb.)

 • Kıyı Liman Projeleri

 • Madencilik Projeleri

 • Atık Kimya Tesisleri

 • Atık Depolama Tesisleri

 • Çevre Yönetiminin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Projeler (Mavi Kart Projesi vb.)

 • Dünya Bankası, IFC, Ekvator Prensibleri vb. Normlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının Türkçe ve İngilizce olarak Hazırlanması,

 • ÇED ve Çevresel İzleme (Monitoring) Çalışmaları,

 • Çevre Danışmanlığı ve Eğitim Faaliyetleri,

 • Yer Seçimi Hizmetleri,

 • Sosyal Etki Değerlendirme

 • Sosyal Yönetim Planı

 • Sosyal Yapı Analizi

 • Paydaş Katılım Planı

 • Yeniden Yerleşim Eylem Planları

 • Geçim Kaynakları Eski Haline Getirme Planları

 • Ekolojik Peyzaj Raporu ve Peyzah Onarım Planları

 • Çevresel Mevcut Durum Değerlendirme, Ölçüm ve Analiz Hizmetleri

 • Çevre Hukuku Hizmetleri,

 • Zemin Etüt Raporları ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları,

 • Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Raporlarının Hazırlanması,

 • Hidrojeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması,

 • Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirme (Havza Bazında HES Projeleri Değerlendirmesi),

 • Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu,

 • Akustik Raporun Hazırlanması,

 • İmar Planlarının Hazırlanması,

 • Atık Depolama Alanı Uygulama Projelerinin Hazırlanması,

 • Ekosistem Değerlendirme Raporu, Biyolojik Çeşitlilik, Envanter ve İzleme ve Biyo-Restorasyon Çalışmaları

 • Yönetim Planı Projeleri

 • Gelişme Planlarının Hazırlanması

 • Doğal sit alanlarının değerlendirilmesi

 • Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme Hizmetleri,

 • Su Kaynakları Yönetim Planı Hizmetleri,

 • Acil Müdahale Planı ve Risk Değerlendirmesi,

 • Kıyı Tesisleri Fizibilite ve Modelleme Çalışmaları,

 • Toprak Koruma Projesi Hazırlanması,

 • Mera Islah Projelerinin Hazırlanması

 • Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi

bottom of page