CinarBina.jpg

Katalog

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş Kataloğuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik ve Mühendislik Hizmetleri Broşürüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

SEKTÖREL BAZDA PROJELERİMİZ

 •  Jeotermal Enerji Santralleri 

 • Termik Enerji Santralleri 

 • Rüzgar Enerji Santralleri 

 • Kojenerasyon Santralleri 

 •  Biyogaz Tesisleri 

 • Barajlar ve Hidroelektrik Santraller 

 • Enerji İletim Hattı Projeleri 

 • Ulaşım Projeleri (Metro, Demiryolu, Otoyol vb.) 

 •  Sanayi Tesisleri 

 • Tarım, Gıda ve Hayvancılık Projeleri (Balık Çiftlikleri, Entegre Et Tesisleri vb.) 

 • Kıyı Liman Projeleri 

 • Madencilik Projeleri 

 •  Atık Kimya Tesisleri 

 •  Atık Depolama Tesisleri 

 • Çevre Yönetiminin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Projeler (Mavi Kart Projesi vb.) 

 • Dünya Bankası, IFC, Ekvator Prensibleri vb. Normlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının Türkçe ve İngilizce olarak Hazırlanması,

 • ÇED ve Çevresel İzleme (Monitoring) Çalışmaları,

 • Çevre Danışmanlığı ve Eğitim Faaliyetleri,

 • Yer Seçimi Hizmetleri,

 • Sosyal Etki Değerlendirme

 • Sosyal Yönetim Planı

 • Sosyal Yapı Analizi

 • Paydaş Katılım Planı

 • Yeniden Yerleşim Eylem Planları

 • Geçim Kaynakları Eski Haline Getirme Planları

 • Ekolojik Peyzaj Raporu ve Peyzah Onarım Planları

 • Çevresel Mevcut Durum Değerlendirme, Ölçüm ve Analiz Hizmetleri

 • Çevre Hukuku Hizmetleri,

 • Zemin Etüt Raporları ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları,

 • Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Raporlarının Hazırlanması,

 • Hidrojeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması,

 • Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirme (Havza Bazında HES Projeleri Değerlendirmesi),

 • Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu,

 • Akustik Raporun Hazırlanması,

 • İmar Planlarının Hazırlanması,

 • Atık Depolama Alanı Uygulama Projelerinin Hazırlanması,

 • Ekosistem Değerlendirme Raporu, Biyolojik Çeşitlilik, Envanter ve İzleme ve Biyo-Restorasyon Çalışmaları

 • Yönetim Planı Projeleri

 • Gelişme Planlarının Hazırlanması

 • Doğal sit alanlarının değerlendirilmesi

 • Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme Hizmetleri,

 • Su Kaynakları Yönetim Planı Hizmetleri,

 • Acil Müdahale Planı ve Risk Değerlendirmesi,

 • Kıyı Tesisleri Fizibilite ve Modelleme Çalışmaları,

 • Toprak Koruma Projesi Hazırlanması,

 • Mera Islah Projelerinin Hazırlanması

 • Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi