top of page

Mavi Kart Projesi

    Ülkemiz, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından hazırlanan MARPOL 73/78 Sözleşmesine 1990 yılında taraf olmuş olup, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmesi amacı ile Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca hazırlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 26/12/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, Yönetmelik uygulamalarının kolaylaştırılması ve online izlenebilmesi amacıyla 5 Ağustos 2011 tarihinde Gemi Atık Takip Sistemi ve Mavi Kart Uygulamalarına ilişkin Bakanlık genelgeleri yürürlüğe girmiş olup, bu iki genelge 2013/12 sayılı Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi olarak birleştirilmiştir. Bu kapsamda; tüm kıyı illerinde etkin kullanımı hedeflenmiştir.

 

  Bu kapsamda; ülkemizde gemi atık alımı ve takibine ilişkin gerekli altyapı ve kapasitenin oluşturulmasını, deniz kirliliğinin önlenmesi ve denizlerimizin korunması konularındaki çalışmaların daha etkin hale getirilmesi, kurumlar arasında sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli yasal, idari ve teknik alt yapı ile uygulayıcıların kapasite gereksinimlerinin tespiti ile geliştirilmesi, Ülkemizin gerek uluslararası taahhütlerinde gerekse de ulusal çevre politika, plan, program ve stratejilerinde yer alan kirlilik azaltılması hedeflerinin tutturulmasına yönelik olarak katkı sağlanması ve altyapının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

   2011 yılında Muğla İlinde ve 2012 yılında Antalya İlinde Mavi Kart Uygulama Sisteminin faaliyete alınmasıyla birlikte, bu illerde mevcut uygulamanın işlerliğinin gözden geçirilmesi ve uygulama alanlarının genişletilmesi amacıyla “Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi Projesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üretilmiştir.

     Bu kapsamda Çınar Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından, Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme Ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi Projesi Final Raporu hazırlanmıştır.

bottom of page