top of page
KIYI.JPG
20141112_114655.jpg
20150218_132257.jpg
20141127_121537.jpg

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetim Planı hazırlanması ve Uygunluk Belgesinin alınması sürecinde gerekli tüm çalışmalar (batimetrik haritaların hazırlanması, hidrografik ve oşinografik etüt raporlarının hazırlanması, dip tarama faaliyetine başlamadan önce taranacak malzemenin kirlilik durumunun belirlenmesi amacıyla sediman numunelerinin alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi, boşaltım alanı deniz suyunun mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla numune alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi, Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği kapsamında tarama ön izninin alınması) Çınar Müh. Müş. A.Ş. çatısı altında, dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenmiş eğitimi almış ve başarı belgesine sahip personeller ve farklı disiplinlerde alanında uzman ekip tarafından hızlı, özenli ve güvenilir bir şekilde yürütülmektedir.

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği (DTMÇYY), 14.01.2020 tarih ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin standartlarını, bu malzemelerin boşaltılacağı deniz alanlarının kriterlerini, boşaltım yöntemlerini, bertaraf ve faydalı kullanım olanaklarını, alınması gereken izinleri, faaliyetin deniz çevresine olan etkilerinin izlenmesine ilişkin hususları ve İdareye yapılacak olan raporlamayı kapsar.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı Nedir?

Dip tarama faaliyeti kapsamında ortaya çıkan malzemeler ile bu malzemelerin alınacağı, boşaltılacağı deniz alanlarının çevresel yönetimi, bertaraf ve faydalı kullanımına ilişkin hususları içeren plandır.

Dip tarama ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Ek-2’de yer alan Dip Tarama Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planını Kimler Hazırlar?

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş, dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Başvuru Nereye Yapılır?

50.000 m³ ve üzerinde olan tarama faaliyetleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, 50.000 m³’ün altında olan tarama faaliyetleri için ise taramanın gerçekleştirileceği ilde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

DTMÇYY’nin 13 üncü maddesine göre balıkçı barınaklarında 50.000 m³ ün altında yapılacak dip tarama faaliyetleri için Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Başvuru Raporu hazırlanarak ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Bakanlığa veya İl Müdürlüğüne yapılacak başvurulara ilişkin İş Akış Şeması

Değerlendirme Süreci ve Uygunluk Belgesinin Alınması

İdare, Dip Tarama Çevresel Yönetim Planını 30 iş günü içerisinde inceler ve gerekli görmesi durumunda faaliyet sahibinden ilave bilgi, belge ve araştırma isteyebilir.

İdare, Dip Tarama Çevresel Yönetim Planlarında yer alan hususları inceler ve uygun bulunanları onaylayarak Uygunluk Belgesi verir. Dip taraması ve boşaltım faaliyetleri kapsamında İdarece verilecek olan Uygunluk Belgesinin düzenlenmesi için, faaliyet sahibince Bakanlıkça her yıl belirlenecek olan birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. Dip taraması faaliyeti sonucunda oluşan dip tarama malzemesinin denize boşaltılmadan faydalı kullanımı veya karada bertarafının sağlanması durumunda bu ödeme yapılmaz. İdarece Uygunluk Belgesi verilen faaliyetlere ilişkin Dip Tarama Çevresel Yönetim Planında herhangi bir değişikliğin ön görülmesi durumunda faaliyet sahibince İdareye başvuru yapılarak gerekli Uygunluk Belgesi yeniden alınır.

Uygunluk Belgesi Örneği

İzleme ve Raporlama Süreci

Faaliyet sahibince dip tarama faaliyeti sonucunda oluşan malzemenin boşaltıldığı deniz alanında oluşabilecek değişikliklerin tespit edilmesi amacıyla Yönetmelik Ek-1’de yer alan Tablo 5’te belirtilen parametreler dahilinde izleme çalışmaları yapılır.

İzleme çalışmaları, en az 5 örnekleme noktasında deniz yüzeyinden numuneler alınıp ayrı ayrı analizleri yapılarak gerçekleştirilir. Numune alım noktaları, boşaltım alanının ortasından ve boşaltım faaliyetinin etkileyebileceği deniz alanının sınırlarında olacak şekilde belirlenir.

Boşaltım faaliyeti öncesinde deniz ortamının mevcut durumunu tespit etmek amacıyla yapılacak ilk izleme çalışması Dip Tarama Çevresel Yönetim Planına ilave edilir.

Boşaltım faaliyetinin sona ermesinden 6 ay sonra son izleme çalışması yapılarak, ilk izleme çalışması sonuçları ile karşılaştırmalı olarak 1 ay içerisinde İdareye sunulur.

İzleme raporları Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş ve dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilen bilimsel kurum/kuruluşlarca düzenlenecek eğitimi almış çevre görevlileri veya bu personeli bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Numune alma ve analiz çalışmaları Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca, yetkilendirilmiş laboratuvarların bulunmaması durumunda akredite laboratuvarlarca yapılır.

 

bottom of page