top of page

Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi

İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kapsam: Akarçay Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi kapsamında; Havzada “Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” gerekliliklerine uygun olarak hazırlanan Havza İzleme Programı çerçevesinde ilgili uzmanlarca ulusal mevzuata uygun şekilde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce analizi gerçekleştirilemeyen parametrelerin izleme çalışmaları ile tüm parametrelerin analizi için nehir ve göl sularında ulusal mevzuata uygun şekilde, proje kapsamında verilen gözetimsel izleme ve korunan alan izleme noktalarından numuneler alınması, projeye ait Teknik Şartname’de talep edilen fizikokimyasal ve kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik parametrelerin ölçüm ve analizlerinin yapılması, tüm izleme sonuçlarının ilgili mevzuatlara göre değerlendirilmesi ve raporlanması, izleme sonuçlarının DSİ SVT-Su Kalitesi Modülü’ne havza bazında koordinatları ile birlikte girilmesi, “Ulusal Su Bilgi Sistemi”nin devreye alınmış olması durumunda, verilerin bu sisteme SVT üzerinden aktarımının sağlanması ve analizler için kullanılan/kullanılacak metotların tespiti, iyileştirmeleri ve validasyonlarının yapılması, (analiz teknikleri, laboratuvar içi analiz metodu geliştirme) analiz sonuçlarına göre İdare ve Bölge için altyapı güçlendirmesinin gerekli olup olmadığının tespit edilmesidir. Ayrıca proje kapsamında yapılacak değerlendirme ve uygulama çalışmaları sayesinde; İdare ve Bölge altyapılarının mevcut durumunun tespit edilerek kısa orta ve uzun vadeli olarak planlamaların yapılması, sonraki dönemlerde gerekli olacak/olabilecek araç, cihaz, sarf malzeme, alet ve ekipmanların belirlenmesi hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje adımları:

1. Havzanın tanımının yapılması

2. Numune alımı ve ilgili İdarelere (DSİ Bölge Müdürlükleri ve TAKK) teslimi

3. Gözetimsel ve korunan alan noktalarında su kalitesi izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi (kimyasal izleme)

4. Hidromorfolojik izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

5. Biyolojik (balık, makroomurgasız, fitobentoz, fitoplankton ve makrofit) izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

6. Mevcut kirlilik haritasının hazırlanması

7. Akarçay Havzası su kalitesi değerlendirilmesi ve kalite sınıflarının belirlenmesidir.

akarçay-1.png
akarçay-2.png
bottom of page