top of page

Gökçe Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi

İdare: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Kapsam: Yalova ili, Termal ilçesi sınırlan içerisinde kalan ve Yalova ili; il merkezi,  Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova ilçeleri ile İpek Kağıt Fabrikası, Aksa Elyaf Fabrikası ve Tersan Tersanecilik Tesisine içme ve kullanma suyu temin edilen Gökçe Baraj Gölü’nün, barajı besleyen su kaynaklarının korunması, kaynağın ve havzanın özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının yeniden tanımlanması ve Gökçe Baraj Gölü Havzasının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilerek “Gökçe Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktalan Belirleme ve Modelleme” çalışmasının yapılmasını sağlamaktır.

Proje alanında yapılan değerlendirme ve uygulama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan özel hükümler ile mevcut durum tespit edilerek mevcut durumun gelecekteki muhtemel olası olumsuz etkilerinin azaltılması ve havzada yapılan çalışmalar ile su kalitesinin iyileştirilerek havzanın korunması hedeflenmiştir.

Proje adımları:

1. Havzanın mevcut durum analizinin yapılması

2. Su kalitesini etkileyen kirletici kaynakların (noktasal ve yayılı kaynaklar) belirlenmesi

3. Havzanın su kalitesinin belirlenmesi (yeraltı ve yerüstü su kalitesi)

4. Mevcut kirlilik haritasının hazırlanması

5. Değerlendirme ve önerilerin belirtilmesi (baskı ve etkilerin tanımlanması)

6. Alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi

7. Koruma Planının oluşturulmasıdır.

gökçe baraj gölü.png
gökçe baraj gölü 2.png
bottom of page