top of page

Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi - Gediz Nehri Havzası

İdare: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Kapsam: Gediz Nehir Havzası’nda, yüzeysel (nehir, göl, geçiş suyu, kıyı suyu) ve yer altı sularında Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenen noktalarda Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin (2000/60/EC) Madde 8, Ek-5 kapsamında söz konusu su kütlelerinin, fizikokimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite unsurları gözetimsel olarak izlenmiş ve veri akışı elde edilmiştir

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje adımları:

1. Mevsimsel olarak 3’er aylık periyotlarda yılda 4 kez su ve yılda 1 kez biyolojik izleme, yer altı sularında ise yılda 2 kez su kalitesi ile su seviyesinin ölçümünün yapılması,

2.Kıyı-geçiş suları izleme noktalarında mevsimsel olarak 3’er aylık periyotlarda yılda 4 kez su ve yılda 1 kez biyolojik kalite elementlerinin izlenmesi,

3.Tüm izleme noktalarında su ve biyolojik örnekleme esnasında anlık debi ölçümü yapılması,

4.Numunelerin korunarak laboratuvara taşınması ve fizikokimyasal, kimyasal ve biyolojik analizlerin yapılması,

5.Analiz sonuçlarının Su Çerçeve Direktifi ve Kardeş Direktifler, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Yer altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi,

6. Toplanan tüm verilerin ve değerlendirme sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılarak Su Kirlilik Haritalarının oluşturulması,

7. Elde edilen veriler ile değerlendirme sonuçlarının 3’er aylık periyotlarda “Ara Raporlar” şeklinde hazırlanarak İdareye sunulmasıdır.

havza izleme - gediz.jpg
havza izleme gediz2.png
bottom of page