top of page

Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi - Sakarya Nehri Havzası

İdare: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Kapsam: Yalova ili, Termal ilçesi sınırlan içerisinde kalan ve Yalova ili; il merkezi,  Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova ilçeleri ile İpek Kağıt Fabrikası, Aksa Elyaf Fabrikası ve Tersan Tersanecilik Tesisine içme ve kullanma suyu temin edilen Gökçe Baraj Gölü’nün, barajı besleyen su kaynaklarının korunması, kaynağın ve havzanın özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının yeniden tanımlanması ve Gökçe Baraj Gölü Havzasının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilerek “Gökçe Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktalan Belirleme ve Modelleme” çalışmasının yapılmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Nehri Havzası’nda, yüzeysel (nehir, göl, geçiş suyu, kıyı suyu) ve yer altı sularında Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenen noktalarda Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin (2000/60/EC) Madde 8, Ek-5 kapsamında söz konusu su kütlelerinin, fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite unsurları gözetimsel olarak izlenmiş ve veri akışı elde edilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Proje adımları:

1.Mevsimsel periyotlarda yılda 4 kez su ve yılda 1 kez biyolojik izleme, yer altı sularında ise yılda 2 kez su kalitesi ile su seviyesinin ölçümü yapılmış

2.Kıyı-geçiş suları izleme noktalarında 3’er aylık periyotlarda yılda 4 kez su ve yılda 1 kez biyolojik kalite elementlerinin izlenmesi,

3.Tüm izleme noktalarında anlık debi ölçümü yapılması

4.Numunelerin korunarak laboratuvara taşınması ve fizikokimyasal, kimyasal ve biyolojik analizlerin yapılması,

5.Analiz sonuçlarının SÇD ve Kardeş Direktifler, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Yer altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi,

6.Toplanan tüm verilerin ve değerlendirme sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılarak Su Kirlilik Haritalarının oluşturulması,

7.Elde edilen veriler ile değerlendirme sonuçlarının 3’er aylık periyotlarda “Ara Raporlar” şeklinde hazırlanarak İdareye sunulması.

havza izleme sakarya.jpg
bottom of page